FEDERAL SIGNAL 302GCX-120 | 302GCX120 SPEAKER/AMPL HAZARD 114DB 120V | Westburne