THOMAS & BETTS FS2-G | FS2G 3/4 FS2 GRAY | Westburne